آشنایی با کادر

محمد شاملی

مدیر آموزشگاه

استاد بهاءالدینی

ریاضیات

استاد فلاح زاده

زیست

استاد بلند پرواز

فیزیک

استاد جواز

دین و زندگی