جشن افتخار سید فاطیما سجادی
جشن افتخارفرهنگی، کسب مقام دوم ناحیه چهارمین جشنواره دانایی و توانایی سال 99-98 سید فاطیما سجادی ششم دخترانه ،کلاس 22 شعبه ج
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...