جشن افتخار ضحی خالقیان
جشن افتخارفرهنگی، کسب مقام اول ناحیه در مسابقات احکام ضحی خالقیان ششم دخترانه ،کلاس 22 شعبه ج
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...