آشنایی با الناز میرحاصلی ایگدر

خانم الناز میرحاصلی ایگدر دانش آموز سابق
دانش آموز عزیز، دیگر در مجتمع حضور ندارد. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای ایشان...