آشنایی با کارکنان آموزشی

خانم فاطمه کاظمی

مربی هنرآوایی

خانم مهشید امیرعضدی

آموزگار پایه چهارم

خانم سیده شکوفه حسینی

آموزگار پایه چهارم

خانم مریم امیری

آموزگار پایه چهارم

خانم طیبه الهی

آموزگار پایه پنجم

خانم زهرا پوربابکان

آموزگار پایه پنجم

خانم آمنه جوکار

آموزگار پایه پنجم

خانم زهرا مراد خانی

آموزگار پایه پنجم

خانم فاطمه فرهادی

آموزگار پایه ششم
درباره من

خانم مریم موسی زاده

آموزگار پایه ششم

خانم مهتاب فرخی

آموزگار پایه ششم

خانم نازفر مقتدری

مربی (دقت و تمرکز- استع...

خانم ژیلا طاهری

مربی مهارت های زندگی

خانم رویا رحمانیان

مربی زیبا نویسی

خانم میترا ذاکری

مربی بازی های فکری