آشنایی با ضحی خالقیان

خانم ضحی خالقیان دانش آموز سابق
دانش آموز عزیز، دیگر در مجتمع حضور ندارد. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای ایشان...